[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2013
๏ปฟ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องภายนอก
e-Learning

หน่วยงานภายใน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข้อบัญญัติ 2557‏

  
นโยบายของนายกเทศมนตรี  
 

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
สำหรับนโยบายที่นายประยูร  อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก ได้เตรียมไว้และ   จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านบาก ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน  ของแนวคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่จะพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้ง และต้องการที่จะทำให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระผมจะคำนึงถึงนโยบายสำคัญๆ เร่งด่วน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ และนโยบายสาธารณะทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับบริหารเทศบาลตำบลบ้านบากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อ     สภาเทศบาลตำบลบ้านบาก โดยผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมจึงกำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบ้านบาก ดังนี้
          ๑. นโยบายเร่งด่วน
                   ๑.๑ การจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้ครบทุกหมู่บ้าน
                   ๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
                   ๑.๓ เพิ่มงบลงทุนเพื่อทรัพยากรบุคคล
                             ๑.๓.๑ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                             ๑.๓.๒ จัดตั้งกองทุนประกันชีวิตผู้สูงอายุประจำตำบล
                   ๑.๔ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะน้ำประปาใต้ดินเพื่ออุปโภค บริโภค
                   ๑.๕ ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
                   ๑.๖ ส่งเสริมกีฬาเยาวชนภายในตำบล ทุกหมู่บ้าน
                   ๑.๗ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนภายในตำบล
                   ๑.๘ จัดให้มีถังขยะทุกหลังคาเรือนภายในตำบล เพื่อบริหารจัดการขยะให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 
          ๒. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
๒.๑ การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านบากให้เป็นเทศบาลธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล บุคลากรของเทศบาล และผู้นำชุมชน
                   ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
                   ๒.๔ ส่งเสริมการประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม อย่างแท้จริงของประชาชน
                   ๒.๕ ส่งเสริมการทำงานแบบประสานงานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคม ได้เข้าถึงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล   บ้านบาก เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
                   ๒.๖ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านบากให้แก่ประชาชน เช่น การจัดทำเว็บไซด์ การจัดทำวารสาร แผ่นพับ การติดตั้งสัญญาณ wifi ตามจุดต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลบ้านบาก
                   ๒.๗ ส่งเสริมการจัดการให้มีอุปกรณ์การทำงาน และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน
 
๓. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                   ๓.๑ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง ๆ 
                   ๓.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
รางระบายน้ำ น้ำประปา และไฟฟ้าในชุมชน
                   ๓.๓  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่
 
. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                   ๔.๑ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้
และคุณธรรมเป็นปัจจัยหนุนเพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน
                   ๔.๒ พัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
                   ๔.๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบท
ของท้องถิ่น
 
๕. นโยบายการพัฒนาสังคม
                   ๕.๑ ร่วมมือป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด
                   ๕.๒ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม
                   ๕.๓ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชน
                   ๕.๔ การจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
                   ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สำหรับ
เด็กและเยาวชน
                   ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา และการพัฒนาศาสนสถาน
                   ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน และภายนอกชุมชน

. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
                   ๗.๑ เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทาง ความเป็นสังคมอยู่ดีมีสุข
                   ๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                  ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งเทศบาลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และกิจการงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
                  ๗.๔ ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรตลอดจนการสร้างมาตรการปลอดภัยบนท้องถนน

. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                   ๘.๑ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ของโรคระบาดของ โรคติดต่อ และการดูแล
สุขภาพของประชาชน
                   ๘.๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
                   ๘.๓ ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านบากให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม
                   ๘.๔ ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
                  ๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
                  ๘.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน

. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 ๙.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง
                 ๙.๒ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
                 ๙.๓ ส่งเสริมสนับสนุนแนะนำการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในชุมชน
                 ๙.๔ รณรงค์การรักษาความสะอาดและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้ยั่งยืน
                 ๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่
การลดสภาวะโลกร้อน