[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2013
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

หน่วยงานภายใน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
ข้อมูลข้อบัญญัติ 2557‏

  
นโยบายของนายกเทศมนตรี  
 

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก
สำหรับ นโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก ได้เตรียมไว้และจัดทำขึ้นเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบในการบริหารเทศบาลตำบลบ้าน บาก ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มี จิตวิญญาณของนักพัฒนาในการที่จะพัฒนาตำบลบ้านบากให้ครอบคลุมในทุกๆ้าน และต้องการที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chanege Agent) จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบ้านบากไว้ดังนี้
๑.  นโยบายเร่งด่วน
                    ๑.๑  เร่งสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมแก้ไขปัญหาทันที
                   ๑.๒  เร่งสะสางปัญหาและความต้องการที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขและเยียวยา
                             ๑.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้มีความสวยงาม
          ๑.๔  แก้ไขปัญหาบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง พร้อมจัดระเบียบขยะชุมชน
          ๑.๕  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ระบบประปา ร่องระบายน้ำ ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง
          ๑.๖  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
          ๑.๗  บริการจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง และแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๒.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
          ๒.๑  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้งแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงเพื่อให้มีกำลังไฟเพียงพอต่อความต้องการ
          ๒.๒  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๙ ช่วงแนวเขตติต่อตำบลโพธิ์ทองถึงตำบลศรีสมเด็จ บริเวณจุดเสี่ยงถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
          ๒.๓  ขยายเขตระบบประปาเพื่อการเกษตร (ประปาบาดาลและประปาผิวดิน)
          ๒.๔  พัฒนาเส้นทางคมนาคมถนนสายหลัก ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างตำบล และถนนเพื่อลำเลียงเพื่อการเกษตร ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนให้ครอบคุลมทั่วถึงทุกพื้นที่ ด้วยนโยบายถนนไร้หลุม
          ๒.๕  พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวมทั้งริมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๐๙
          ๒.๖  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งกับเก็บ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ และระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร
          ๒.๗  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจำตำบลให้ได้มาตรฐาน และสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อการนันทนาการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
๓.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข
          ๓.๑  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแก่เทศบาลโรงเรียนและชุมชน
          ๓.๒  พัฒนาคุณภาพการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบสาธารณสุขร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านบาก ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
          ๓.๓  พัฒนาคุณภาพให้มีสวัสดิการ เบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบ
          ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
          ๓.๕  สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ๓.๖  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในรูปสายตรวจหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ๓.๗  เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือในการป้องกันภัยต่างๆ เช่น รถบรรทุก น้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง เครื่องมือดับเพลิง  เป็นต้น
          ๓.๘  สนับสนุนการจัดทำโครงการเชิงรุกด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ร้านอาหารปลอดภัย การดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตั้งแรกเกิด และทุกกลุ่มทุกวัย จัดรถพยาบาลฉุกเฉินบริการยามเจ็บป่วย และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
          ๓.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกัน การรักษา สามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๔.  ด้านพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างพลังชุมชน
          ๔.๑  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลังงานทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น
          ๔.๒  ส่งเสริมการรวบรวมกลุ่มทางสังคม และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับความเป็นเทศบาลตำบลที่น่าอยู่ บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน
          ๔.๓  สนับสนุนให้เกิดกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน เช่น สภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานและภาคีด้านเด็กและเยาวชนเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วม และท้องถิ่นต้องจัดทำข้อตกลงร่วมกับชุมชนว่าด้วยเด็กและเยาวชน
          ๔.๔  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น
๕.  นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
          ๕.๑  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” ครอบคลุมทุกชุมชนรวมทั้งการ โฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้สารเคมี สารพิษ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในพื้นที่โดยชุมชน และการออกเทศบัญญัติว่าด้วย “การควบคุมการใช้สารเคมีในท้องถิ่น” อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม
          ๕.๒  พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยมีการสมทบจากเทศบาลตำบลบ้านบาก ชุมชน และภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
          ๕.๓  ส่งเสริมกิจกรรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
          ๕.๔  สนับสนุนการจัดตั้งตลาดสดชุมชน
          ๕.๕  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเช่นการนวดแผนไทย การนวดแผนโบราณ เป็นต้น
๖.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
          ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
          ๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษา
          ๖.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมืองของเทศบาลตำบลบ้านบาก ตลอดจนสร้างกระบวนการเชื่อมโยงโรงเรียนสู่ชุมชน
          ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดกองทุนเพื่อการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ที่เรียนดีแต่ยากจน รวมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ
          ๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการพัฒนาศาสนสถาน รวมทั้งกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ และประเพณีท้องถิ่น
          ๖.๖  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
          ๖.๗ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก (ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ)  รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
          ๖.๘  สนับสนุนส่งเสริมทีมฟุตบอลสโมสร “บ้านบากยูไนเต็ด” ตลอดจนสนับสนุนกีฬาเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
๗.  นโยบายการจัดการภัยพิบัติและจัดระเบียบชุมชน
          ๗.๑  สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจักให้มีระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนทางด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตอลดจนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่และจังหวัด
          ๗.๒  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคี และจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อชุมชน
          ๗.๓  สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแด่ผู้ปฏิบัติงาน
          ๗.๔  ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
          
๘.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๘.๑  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแก่ประชาชนและชุมชน
          ๘.๒  พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชนและเยาวชน ในการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
          ๘.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการให้ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
          ๘.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก หนุนเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
          ๘.๕  สนับสนุนให้มีการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานตามบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านบากเป็นกลไกหลัก ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
๙.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          ๙.๑  การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านบากให้เป็นองค์กร ธรรมาภิบาล (good governance)  ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (Knowledge Mnowledge Management:KM)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานบุคลากรของเทศบาล และผู้นำชุมชน
          ๙.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการ และทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยส่งเสริมคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง พัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชนสังคม ให้มีการปฏิรูปกระบวนการประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน
          ๙.๓  ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านบากได้ในทุกระดับด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
          ๙.๔  ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ประชาชน เช่น การจัดทำวารสาร การจัดทำเว็บไซต์ การติดตั้งไวฟายตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
          ๙.๕  ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการประชาชน